Revista de HR: Modificari legislative - legea zilierilor

Modificari legislative - legea zilierilorDe curand a aparut pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pesoanelor Varstnice un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Nu am sa vorbesc acum despre actuala lege, acest lucru am facut-o cu ceva timp in urma aici, ci am sa trec in revista modificarile si completarile ce vor fi aduse acestei legi daca proiectul va trece de cele doua camere ale Parlamentului si va fi aprobat.

Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) zilier - persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracteocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul  desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional. Institutiile publice nu au calitatea de beneficari in sensul prevazut de prezenta lege;
c) Registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;
d) activitati cu caracter ocazional activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic, sau accidental, care nu au caracter permanent (In noul proiect aflat in dezbatere se face o precizare foarte clara asupra definitiei de "activitate cu caracter ocazional").
(2)  Pot  desfasura  activitati  necalificate  cu  caracter  ocazional  si  cetatenii  altor  state  sau  apatrizii  care  au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.  2. 
(1) Prin  derogare de la prevederile  Legii  nr. 53/2003  - Codul  muncii,  republicata, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional.
(2) In situatia in care activitatile cu caracter ocazional sunt desfasurate de persoanele fizice apte de munca, din familiile beneficiare de ajutor social, respectiv de persoanele singure beneficiare de ajutor social, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile astfel realizate nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de ajutor social.

3. Articolul 3 se modifica si si va avea urmatorul cuprins:
Art. 3.
(1) Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea unui contract individual de munca.
(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3) Minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. Acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autentica cu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in Registru. Modelul de acord se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si protectiei sociale.
(4) Lucratorii minori respectiv, minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani, desfasoara ca ziliernumai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie si nu le este periclitata starea de sanatate.

4. Titlul CAPITOLUL II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL II Desfasurarea activitatilor de catre zilieri

5. La art. 4 alin. (3) se abroga (articolul care spunea ca "nici o persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani"--- vezi propunerile de la art. 3 alin. 3)

6. La articolul 5 alin. (2) lit. d) si lit. e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, in numerar sau prin mijloace de plata electronice, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei la sfarsitul saptamanii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (element introdus nou!! plata electronica si plata la sfarsitul unei saptamani de lucru, dar numai cu acordul scris al zilierului).

7. La articolul 5 alin. (2) lit. f) se abroga (articolul care sounea ca "beneficiarul trebuie sa asigure pe propria cheltuiala echipamentele de lucru si de protectie"-- acesta se regaseste la alin. 3 lit. f din noul proiect).

8. La articolul 5, dupa alin. (2), se introduce un alineat nou alin. (3) cu urmatorul cuprins (aliniat nou si de mare importanta, zic eu!):
(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa fie in posesia unui document privind identificarea pericolelor la care pot fi expusi zilierii in timpul desfasurarii activitatilor si masurile de prevenire si protectie stabilite;
c) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
d)  sa  solicite  zilierilor,  asumarea  pe  propria  raspundere,  prin  semnatura,  ca  starea  sanatatii  ii  permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
e) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
f) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
g) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri.
h) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii, pe baza proceselor verbale de cercetare. Modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

9. Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, art. 51 cu urmatorul cuprins:
Art. 51 Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a acesta s-a produs.

10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 7.
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registru, in ordine cronologica, fara a lasa pagini si pozitii libere intre inregistrari, toti zilierii care desfasoara activitati in baza prezentei legi. Registrul, snuruit, parafat si cu filele numerotate, se completeaza zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la munca zilierilor, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca de pe raza judetului in care isi are sediul un extras al Registrului, continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2), de catre inspectoratele teritoriale de munca pentru a monitoriza respectarea prevederilor prezentei legi.

11. La articolul 8 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj, in sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

12. Dupa articolul 8 se introduce un articol nou, art. 81 cu urmatorul cuprins:
Art. 81  In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale din fonduri proprii.

13. Articolul 9 alin. (2) si alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

14. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 10 (1) Persoana care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional in baza prezentei legi se prezuma ca este apta pentru prestarea acestora si isi asuma pe proprie raspundere, prin semnarea in Registru, ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar.
(2) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d)  sa  nu  procedeze  la  scoaterea  din  functiune,  la  modificarea,  schimbarea  sau  inlaturarea  arbitrara  a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
f) sa puna la dispozitia  inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
(3) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 11. 
(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe-diviziunea 01;
b) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere-diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura-diviziunea 03;
d) tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-clasa 3821;
e) recuperarea materialelor - grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii-grupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor-grupa 823;
h) publicitate-grupa 731;
i)  activitati  de  interpretare  artistica-spectacole  -clasa  9001,  activitati  suport  pentru  interpretarea  artistica- spectacole -clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole -clasa 9004.

(2) Manipularea de marfuri se poate presta, in conditiile prezentei legi, in activitatile de transporturi maritime si costiere de marfa -grupa 502 si transport de marfa pe cai navigabile interioare -grupa 504.

16. La articolul 12 alin. (1) lit. b) se modifica si va avea urmatorul continut:
- incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) d), alin. (3) lit. e) f) si art. 7 alin. (1) si (2) cu amenda de 6.000 lei;

17. La articolul 12 alin. (1) dupa lit. c) se introduc doua litere noi, lit. d) si lit. e) care vor avea urmatorul cuprins:
d) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.

18. La articolul 12 dupa alineatul(1) se introduce un alineat nou, alin. (11), care va avea urmatorul
cuprins:
(11) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 12 alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

19. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Si cele doua anexe care fac referire la forma Registrului de evidenta al zilierilor si modul de completare al acestuia vor suferi modificari. Astfel:

unde,
A - Remuneratia bruta convenita
B - Remuneratia neta platita
C - Semnatura de confirmare de primire a banilor
D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului