Revista de HR: Formulare HR - Adeverinta pentru medic - 2016

Formulare HR - Adeverinta pentru medic - 2016


Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 43 din 19.01.2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, s-a modificat si modelul-cadru privind adeverinta pentru medic eliberata de platitorul indemnizatiilor de concedii medicale. 
Redau mai jos modelul-cadru privind adeverinta asa cum a fost el publicat in Anexa nr. 19 din ordinul mai sus mentionat:

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURARI DE SANATATE...................................Nr. de inregistrare ............ data .......... ADEVERINTAPrin prezenta se certifica ca domnul/doamna ............................., CNP .........................., act de identitate ............., seria ............. nr. .............., eliberat de ................................. la data de ............................., cu domiciliul in ........................................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judetul ......................., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12 luni este de .................. zile, pana la data de ......................., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:
Cod de indemnizatie
Nr. zile concediu medical in ultimele 12 luni


 Reprezentant legal angajator/Presedinte - director general,...........................................................
Fisiere atasate:
1. Adeverinta pentru medic (format .doc)
2. Ordinul nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.